06 Lip

Zażalenie na postanowienie o odmowie zgody na skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową.

G

Blokada alkoholowa w samochodzie wydaje się mieć równie wielu przeciwników, co zwolenników. Ci pierwsi podnoszą, iż w sieci krąży wiele artykułów o tym, jak oszukać urządzenie, co w zasadzie czyni je bezużytecznym.

Zwolennicy z kolei twierdzą, iż to idealny sposób na zmuszenie kierowcy do kontroli zawartości alkoholu przed rozpoczęciem jazdy. Skoro jednak blokada alkoholowa to rozwiązanie przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, zostawmy podobne dywagacje i skupmy się na samej procedurze.

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Urządzenie ma zatem na celu zapobiegać uruchomieniu silnika jeśli kierowca spożywał wcześniej alkohol. Znajduje ono zastosowanie w przypadku pozbawienia kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdów z powodu jazdy pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest przez sąd.

Przypomnijmy, iż sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Z kolei obligatoryjnie sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa w stanie nietrzeźwości. Przepisy przewidują jednak swego rodzaju „złagodzenie” kary poprzez możliwość ubiegania się o możliwość wcześniejszego powrotu za kierownicę.

Przeczytaj:

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest przestępstwem – Prokurator umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru lub co najmniej przez 10 lat, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony dożywotnio, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Innymi słowy, po upływie połowy czasu, na jaki orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów, można ubiegać się o zmianę środka karnego oraz o zgodę na prowadzenie samochodu po wyposażeniu go w blokadę alkoholową.

Z wnioskiem takim występuje się do sądu wyższej instancji, niż ten, który wydał zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, należy wyposażyć pojazd w blokadę alkoholową. Jeżeli jednak odmówi wyrażenia zgody na taką zmianę środka karnego, na rozstrzygnięcie takie przysługuje zażalenie.

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia lub od dnia jego otrzymania pocztą, jeśli kierowca nie był obecny przy ogłoszeniu. Zażalenie musi spełniać pewne wymogi formalne, jak oznaczenie strony oraz sądu, który wydał zażalane rozstrzygnięcie, określenie o jakie postanowienie chodzi, datę, podpis oraz przede wszystkim zarzuty, jakie stawiamy sądowi lub postanowieniu.

Najczęściej zatem wskazywać będziemy, iż sąd nieprawidłowo ustalił stan faktyczny, nie uznając za ziszczone przesłanek orzeczenia o zastosowaniu blokady alkoholowej. Dla przykładu może to być nieuwzględnienie dotychczasowego okresu na jaki orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów.

Załóżmy, iż zakaz taki został orzeczony na trzy lata. Po upływie osiemnastu miesięcy kierowca występuje do sądu o orzeczenie dalszego stosowania zakazu poprzez zabezpieczenie pojazdu przez blokadę alkoholową. Sąd jednak odmawia wskazując, iż nie upłynął jeszcze okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru zakazu. Jest to właśnie przykład błędu w ustaleniach faktycznych, na który należy zwrócić uwagę składając zażalenie.

Pamiętać trzeba jednak, iż upływ czasu nie jest jedynym warunkiem, umożliwiającym ubieganie się o zmianę formy zakazu prowadzenia pojazdów. Przepis wyraźnie wskazuje bowiem, iż kluczowe pozostają również postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego.

Może się zatem okazać, iż odmowa sądu oparta będzie na powyższych przymiotach, na przykład gdy sąd poweźmie wiadomość o nagannych zachowaniu kierowcy w trakcie odbywania kary. Nie wyklucza to jednak możliwości złożenia zażalenia. Pamiętać trzeba przy tym, iż również w tym przypadku sąd mógł dokonać błędnej oceny stanu faktycznego. Jeśli do tego doszło, zażalenie powinno wskazywać w jakim zakresie sąd nieprawidłowo ustalił stan faktyczny. Na przykład, że brak było dowodów na naganne zachowanie kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *