27 Gru

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w sprawie o blokadę alkoholową?

file.prawo-jazdy

Stracić prawo jazdy można w wielu sytuacjach i za popełnienie różnych przestępstw, jednakże nadal najczęściej utrata prawa jazdy następuje na skutek jazdy pod wpływem alkoholu.

Prawo jazdy można zatem stracić na kilka lat lub nawet dożywotnio, istotne jednak jest, że kilka lat temu wprowadzono do przepisów Kodeksu karnego wykonawczego instytucję zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, która jest łagodniejszą formą zakazu prowadzenia prawa jazdy i na którą nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może zostać zamieniony, jednakże o tym czy wobec danej osoby instytucja ta zostanie zastosowana decyduje sąd, po rozpatrzeniu stosownego wniosku w tym zakresie.

Wniosek o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową złożyć powinien skazany, który z owego łagodniejszego zakazu prowadzenia pojazdów chce skorzystać, żeby jednak wniosek został przez sąd uwzględniony, muszą w nim zostać opisane/wskazane wszystkie te okoliczności, które wskazuje ustawa i które ów wniosek uzasadniają.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy, zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową może zostać orzeczony, gdy sąd dojdzie do przekonania, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Z zacytowanego fragmentu jasno zatem wynika, że rozpatrując wniosek sąd zobowiązany jest ocenić postawę, właściwości i warunki osobiste osoby wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony i tylko, gdy sąd uzna, iż osoba ta nie będzie stwarzać już niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględni złożony wniosek i zostanie wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Oceniając zatem postawę osoby pozbawionej prawa jazdy sąd zwróci np. uwagę na to czy osoba ta żałuje popełnionego czynu, bądź czy podjęła kroki by w jakiś sposób naprawić krzywdę, którą swym czynem wyrządziła. Rozpatrując wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową sąd zobowiązany jest również wziąć pod uwagę właściwości i warunki osobiste danej osoby, a więc sąd zwróci tutaj uwagę czy osoba ta ma stałą pracę, czy się nadal kształci, czy ma rodzinę na utrzymaniu, jaki jest jej stan zdrowia, bądź czy np. pomaga w opiece nad chorym członkiem rodziny. Równie istotne także jest zachowanie osoby pozbawionej prawa jazdy w okresie, gdy ów środek karny był względem niej wykonywany. Istotne zatem tutaj jest czy dana osoba przestrzegała porządku prawnego i nie popełniła ponownie przestępstwa bądź czy stosowała się do orzeczonego względem niej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Chcesz odzyskać szybciej prawo jazdy? Skontaktuj się z nami już teraz!

Starając się o zmianę orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, we wniosku należy zatem bardzo szczegółowo przedstawić wszystkie fakty i okoliczności świadczące o tym, że osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów zasługuje, aby zastosować względem niej mniej bezwzględny zakaz polegający na zakazie prowadzenia pojazdów jedynie niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Pamiętać ponadto należy, że o uwzględnieniu wniosku o zmianę orzeczonego środka karnego, decyduje nie tylko postawa i warunki osobiste osoby, która wniosek składa, lecz zasadnicze znaczenie ma jak długo ów środek karny był wykonywany.

Przepisy regulujące instytucję zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową wprost bowiem stanowią, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat.

W sytuacji więc, gdy warunki osobiste i postawa osoby, której prawo jazdy zostało zatrzymane, uzasadniać będą zastosowanie wobec niej łagodniejszego rozwiązania i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową, lecz nie upłynie minimalny, wskazany w ustawie okres przez który środek ma być wykonywany, wówczas sąd do wniosku nie będzie mógł się przychylić.

Jeśli jednak środek ten będzie przez wymagany przepisami czas wykonywany to sąd do wniosku będzie mógł się przychylić, lecz tylko wówczas, gdy takie stanowisko uzasadnione będzie postawą i warunkami osobistymi osoby wobec której środek ten ma być zastosowany, decyzja w tym zakresie zawsze więc jest pozostawiona do uznania sądu, nigdy zatem nie można mieć pewności czy wniosek o zmianę orzeczonego środka karnego zostanie uwzględniony.

Zobacz nasze ostatnie sukcesy

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest przestępstwem – Prokurator umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *