23 Paź

Jak uzyskać blokadę alkoholową? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów!

You're beautiful!-10

Mając do wyboru całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, oczywistym jest, że osoba wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, będzie zainteresowana drugim rozwiązaniem. W takim jednakże przypadku, żeby zmienić orzeczony środek karny, konieczne jest podjęcie określonych kroków, bowiem sąd z urzędu zakazu tego nie zmieni.

Podstawową kwestią, którą ustalić należy zanim złożymy do sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego środka karnego poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jest odpowiedni upływ czasu przez który zakaz prowadzenia pojazdów był wobec danej osoby stosowany.

Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego stanowią bowiem, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Jeśli więc zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony dożywotnio to złożenie wniosku o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową np. po 7 latach jego wykonywania, nie zostanie przez sąd uwzględniony, gdyż nie ziściła się przesłanka ustawowa dotycząca upływu odpowiedniego czasu.

Jeśli jednak wniosek w takim przypadku zostanie złożony po upływie minimum 10 lat stosowania zakazu, wówczas sąd może taki wniosek uwzględnić, oczywiście jeżeli uzna, że osoba wobec której zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony, na to zasługuje. Druga część powołanego uregulowania stanowi bowiem, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W uzasadnieniu wniosku należy więc wskazać na wszystkie okoliczności przemawiające na korzyść osoby starającej się o zmianę orzeczonego środka karnego, tak by przekonać sąd do zmiany owego orzeczenia.

Wniosek w przedmiocie zmiany orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wnieść należy do sądu, który wydał wyrok w sprawie w I instancji, uwzględnienie wniosku przez sąd nie oznacza jednakże, że na tym formalności związane ze zmianą wykonywania orzeczonego środka karnego się kończą.

Prawomocne postanowienie o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową wysyłane jest bowiem przez sąd do właściwego wydziału komunikacji, i tutaj, w zależności od tego jak długo zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany, możliwe są dwa rozwiązania.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres krótszy niż rok, wówczas takiej osobie wydawany jest nowy dokument prawa jazdy, jeśli jednak zakaz wykonywany był przez ponad rok, taka osoba, zanim odzyska dokument prawa jazdy, najpierw będzie musiała zdać egzamin na prawo jazdy i dopiero, gdy ten egzamin zda, nowy dokument prawa jazdy zostanie jej wydany.

Dlaczego jednak konieczne jest wydanie w takim przypadku nowego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, jeżeli został on zatrzymany? Otóż, zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową nie oznacza, że skróceniu uległ orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, lecz został on jedynie zmieniony na mniej dotkliwy dla skazanego środek, polegający na możliwości kierowania określonymi pojazdami, w dokumencie prawa jazdy ta ograniczona możliwość musi więc zostać ujawniona, dlatego w odpowiedniej rubryce na dokumencie prawa jazdy wpisuje się adnotację, że dana osoba może prowadzić tylko pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową.

Kolejnym, już ostatnim krokiem by móc ponownie legalnie usiąść za kierownicą, jest zamontowanie w samochodzie blokady alkoholowej. Obecnie nie ma większych problemów, żeby taką blokadę zamontować, pamiętać jednakże należy, że trzeba się upewnić czy blokada ta faktycznie działa oraz że wymaga ona okresowych przeglądów.

Trzeba mieć również na względzie, że jeżeli sąd raz zmienił wykonywanie orzeczonego środka karnego to nic nie stoi na przeszkodzie by środek ten ponownie zmienić na całkowity zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli bowiem skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Chcesz ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, blokadę alkoholową?

Zobacz przykład naszych działań w takich sprawach. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach o blokadę alkoholową

Opis działań kancelarii w jeden ze spraw:

„Klient zgłosił się do kancelarii w celu zlecenia sprawy o zmianę wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – art. 182a kkw (blokada alkoholowa)
Skazanego uznano winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 kk.

Skazany poruszał się po drodze ekspresowej S-8 w godzinach popołudniowych mając 1,75 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wobec powyższego skazany został na karę grzywny 20.000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, świadczenie pieniężne w kwocie 8.000 zł a także zasądzono koszty sądowe. ( obronę w tej sprawie prowadziła inna kancelaria )
Mimo nieprzychylnego stanu faktycznego sprawy, przede wszystkim wysokiego stężenia alkoholu, Sąd uwzględnił skuteczny wniosek o zamianę zakazu na blokadę alkoholową, dzięki czemu klient mógł lepiej pełnić swoje obowiązki zawodowe.
Należy zwrócić uwagę, by wniosek zacząć przygotowywać około pół roku przed upływem połowy czasu trwania środka karnego, by zawrzeć w nim wszystkie istotne dowody, a przede wszystkim wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia tuż po upływie połowy okresu.
W ten sposób zminimalizujemy skazanemu dolegliwość jaką jest każdy kolejny dzień bez możliwości prowadzenia pojazdu
Jesteś zainteresowany skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów – Zadzwoń tel. 792-635-184 lub 71 7071235 lub napisz za pomocą zakładki kontakt http://www.adwokat-wroclaw.info.pl/kontakt/
Zrzut ekranu 2018-10-23 o 10.31.39

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *