06 Maj

Jakie wnioski dowodowe może składać pokrzywdzony w sprawie karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

wypadek adwokat sprawa karna

Nie zawsze osoba pokrzywdzona na skutek wypadku drogowego wie, że może czynnie uczestniczyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również może podejmować określone czynności w toku postępowania sądowego, dlatego stosunkowo rzadko korzysta z przysługującego jej prawa.

Na etapie postępowania przygotowawczego pokrzywdzony ma status strony, natomiast w toku postępowania sądowego, a więc gdy przeciwko sprawcy wypadku zostanie w sądzie złożony akt oskarżenia, pokrzywdzony może występować jako oskarżyciel posiłkowy, pamiętać jednakże należy, iż przyjęcie w procesie w roli oskarżyciela posiłkowego wymaga złożenia stosownego oświadczenia, najpóźniej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Czynny udział pokrzywdzonego w postępowaniu toczącym się przeciwko sprawcy wypadku polega przede wszystkim na składaniu odpowiednich wniosków dowodowych, które świadczyć będą o winie sprawcy oraz przyczynią się do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Najczęściej przeprowadzanym dowodem, i to nie tylko w postępowaniu karnym, lecz również w postępowaniu cywilnym, jest dowód z przesłuchania świadków, w przypadku przestępstwa wypadku drogowego należy więc wnioskować o przesłuchanie osób, które widziały przebieg takiego zdarzenia.

Policja wezwana na miejsce zdarzenia zwykle sama ustala świadków i wyzywa ich do złożenia zeznań, może jednakże się zdarzyć, że jakaś osoba zostanie pominięta lub oddali się z miejsca zdarzenia zanim na miejsce dotrze policja, dlatego jeżeli pokrzywdzony ma wiedzę o określonych świadkach wypadku, wówczas powinien ją przekazać organom ścigania i wnioskować o przeprowadzenie dowodu również z zeznań tej konkretnej osoby bądź osób.

Żeby jednakże dana osoba została wezwana do zeznań w charakterze świadka, konieczne jest przekazanie organom ścigania jej pełnych danych, a więc imienia i nazwiska, adresu oraz, gdy to możliwe, również numeru telefonu, by policja mogła z tą osobą się skontaktować, dlatego wszystkie te informacje pokrzywdzony powinien przekazać policji, gdy wnioskuje o przeprowadzenie dowodu z zeznań danego świadka. Zdarza się również, że zeznania świadków są ze sobą sprzeczne, żeby więc ustalić faktyczny przebieg zdarzenia i okoliczności wypadku, można wnioskować o przeprowadzenie dowodu z konfrontacji świadków, by w ten sposób usunąć wszelkie wątpliwości.

Kolejnym dowodem bardzo często wnioskowanym przez pokrzywdzonego jest dowód z dokumentów. Dokumentem na gruncie prawa karnego jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne, zatem dokumentami w takim ujęciu będą np. wszelka dokumentacja medyczna pokrzywdzonego potwierdzająca zakres doznanych przez niego obrażeń, przebytego leczenia oraz poniesionych w związku z tym kosztów, oświadczenie sporządzone przez uczestników wypadku, zdjęcia zrobione przez pokrzywdzonego bezpośrednio po zdarzeniu, jak również opinia sporządzona przez biegłego na zlecenie pokrzywdzonego odtwarzająca przebieg wypadku.

Coraz częściej w samochodach kierowcy montują również kamery/video-rejestratory, dlatego jeśli pokrzywdzony w ten sposób zarejestrował wypadek, wówczas takie nagranie również może stanowić istotny dowód w sprawie, ważne jednak jest, żeby pokrzywdzony w żaden sposób w nie nie ingerował, a więc nie skracał, czy nie wycinał określonych fragmentów, gdyż w ten sposób podważona zostaje wiarygodność takiego dowodu.

Czasem również do wypadku drogowego dochodzi w miejscach monitorowanych, dlatego w takich przypadkach zawsze warto wnioskować o zabezpieczenie takiego monitoringu i przeprowadzenie dowodu z jego nagrania.

W sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do przebiegu samego wypadku i sprawca nie przyznaje się do jego popełnienia, konieczne staje się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

W niejasnych sytuacjach przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego odbywa się z urzędu, z inicjatywy policji, jeśli jednak taki dowód nie został w sprawie przeprowadzony i dopuszczony, wówczas pokrzywdzony powinien o niego wnioskować.

Pokrzywdzony wnioski dowodowe może zgłaszać ustnie lub pisemnie, forma pisemna jest jednak o tyle korzystniejsza, że możliwe jest szczegółowe uzasadnienie zgłaszanego wniosku dowodowego i nie istnieje obawa pomięcia zawnioskowanego dowodu z tego powodu, że nie zostanie on odnotowany w protokole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *