03 Maj

Ucieczka po potrąceniu pieszego – jakie są konsekwencje?

Wypadek drogowy, w szczególności z udziałem pieszego, zwykle wywołuje stres, zaś sprawca takiego wypadku nie zawsze zachowuje się wówczas racjonalnie. Przykładem takiego nieracjonalnego zachowania po zdarzeniu w wyniku którego ucierpiał pieszy, jest ucieczka z miejsca wypadku z obawy przed konsekwencjami i odpowiedzialnością karną, co niestety zwykle tylko pogarsza sytuację.

Trudno bowiem oczekiwać, że policja nie ustali kto był sprawcą zdarzenia, zwykle bowiem są świadkowie takiego wypadku, czy nagranie z monitoringu, ustalenie zatem kto spowodował wypadek i oddalił się z jego miejsca zanim pojawiły się odpowiednie służby wcale trudne nie jest, zaś sprawca musi w takiej sytuacji liczyć się z poniesieniem surowszej odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej 7 dni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli jednakże następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W sytuacji więc, gdy doszło do wypadku drogowego w którym ucierpiał pieszy, sprawca będzie odpowiadać na podstawie przytoczonego uregulowania, może więc spotkać go kara bezwzględnego pozbawienia wolności, jeżeli jednak sprawca uciekł z miejsca wypadku, wówczas odpowiedzialność ta będzie surowsza. Kolejne przepisy Kodeksu karnego stanowią bowiem, iż w sytuacji, gdy skazując sprawcę, który spowodował wypadek, a więc popełnił przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego, i zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jeśli więc na skutek spowodowanego wypadku poszkodowany zmarł, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, za popełniony czyn będzie mu groziła kara pozbawienia wolności od 9 miesięcy do lat 12, a więc kara znacznie bardziej surowa w stosunku do tej, której sprawca by podlegał gdyby z miejsca wypadku nie uciekł. Ponadto, w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia znaczenie spadają szanse sprawcy na uzyskanie np. wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

Obostrzenie kary zasadniczej za przestępstwo spowodowania wypadku nie jest jednakże jedyną konsekwencją z którą musi liczyć się osoba, która oddaliła się z miejsca wypadku. W przypadku skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może bowiem wobec sprawcy orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, jeśli jednak sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, wówczas sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju.

W pierwszym przypadku orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny, to od uznania sądu więc zależy czy zastosować wobec sprawcy przestępstwa środek karny w postaci czasowego zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli jednak sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, wówczas orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest pozostawione do uznania sądu, gdyż w takiej sytuacji sąd ów zakaz ma obowiązek orzec. Co istotne, ustawodawca określił również minimalny okres na jaki zakaz prowadzenia pojazdów ma zostać w takiej sytuacji orzeczony, są to 3 lata, wskazany środek karny może z kolei zostać orzeczony na maksymalnie 15 lat.

Jeżeli jednak, sprawca uciekł z miejsca wypadku w którym śmierć poniosła inna osoba lub w wyniku którego doszło do powstania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd zakaz prowadzenia pojazdów orzeka wobec takiej osoby dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. W sytuacji jednakże, gdy dana osoba po raz drugi została skazana za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, w którym u poszkodowany poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec takiej osoby dożywotnio, bez jakiegokolwiek wyjątku.

Jak wynika z powyższego, ucieczka z miejsca wypadku nie jest dla jego sprawcy wcale „opłacalna”, gdyż powoduje, że wobec sprawcy nie tylko zostanie orzeczona surowsza kara, lecz również zakaz prowadzenia pojazdów, taka osoba będzie zatem musiała ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *