07 Mar

Jakie warunki należy spełnić, aby sąd mogł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów w trybie art 182a k.k.w.?

sąd

Popełniając przestępstwo należy liczyć się z koniecznością poniesienia kary jaka została przewidziana ustawą za dany czyn zabroniony, nie rzadko jednakże obok kary zasadniczej, przepisy przewidują orzeczenie wobec sprawcy środka karnego, który w niektórych przypadkach staje się nawet bardziej dotkliwy niż sama kara.

Tendencję taką najlepiej daje się zauważyć przy przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a w szczególności, gdy popełnione zostaje przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, gdyż wówczas sąd obligatoryjnie wobec sprawcy orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres co najmniej 3 lat, co dla osoby, która jest np. zawodowym kierowcą, stanowi wręcz tragedię. Nowelizacją wprowadzoną w maju 2015 r. ustawodawca przewidział jednakże możliwość skrócenia orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, warto więc zapoznać się z regulacjami w tym zakresie.

Zgodnie z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku, gdy zakaz został orzeczony dożywotnio- co najmniej przez okres 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Powołane uregulowanie umożliwia więc zamianę orzeczonego bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów na środek nieco mniej dotkliwy, który polega na możliwości prowadzenia pojazdów, ale tylko tych wyposażonych w blokadę alkoholową, jednakże żeby tak się stało, przede wszystkim musi upłynąć wskazany w ustawie okres, przez który zakaz prowadzenia pojazdów był wobec skazanego stosowany.

Jak zostało powyżej wskazane, w przypadku terminowego zakazu prowadzenia pojazdów z możliwości jego skrócenia może skorzystać tylko taka osoba wobec której zakaz był wykonywany co najmniej przez połowę orzeczonego okresu, a więc jeśli zakaz był orzeczony np. na 5 lat, to skrócenie może nastąpić po upływie 2,5 lat.

Pamiętać jednakże należy, iż wykonanie zakazu prowadzenia pojazdów w co najmniej połowie orzeczonego wymiaru uprawniać będzie do skrócenia orzeczonego środka karnego tylko te osoby, wobec których orzeczenie w tym zakresie uprawomocniło się po dacie wejścia w życie omawianych przepisów, a więc po 18 maja 2015 r., bowiem w przypadku wcześniejszych skazań, a więc prawomocnych już przed 18 maja 2015 r., aby możliwe było skorzystanie z instytucji skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczony środek karny wykonywany być musi co najmniej 18 miesięcy, niezależnie od tego na jak długo ów środek karny został orzeczony.

Upływ określonego czasu przez który zakaz prowadzenia pojazdów musi być wykonywany, żeby uzyskać jego skrócenie, stanowi pierwszą przesłankę, która jest konieczna, aby w ogóle móc rozważać złożenie do sądu wniosku o skrócenie orzeczonego zakazu, jednakże kolejną niezmiernie istotną kwestią jest, że zanim sąd podejmie decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej, musi wziąć pod uwagę również warunki osobiste osoby, która o zmianę środka karnego wnioskuje.

Ustawa w tym względzie wprost bowiem stanowi, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wskazana przesłanka jest więc bardzo ocenna i zależy przede wszystkim od uznania sądu, dlatego, żeby zwiększyć szanse na uwzględnienie przez sąd wniosku w przedmiocie dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, skazany musi w nim przedstawić siebie z jak najlepszej strony, aby przekonać sąd do tego, że zasługuje na zastosowanie względem niego omawianej instytucji.

Pamiętać ponadto należy, że postanowienie wydane przez sąd w którym przychylił się do wniosku i zgodził się na dalsze wykonywanie środka karnego poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest postanowieniem, które może zostać zmienione, a więc jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *