04 Lut

Co powinien zrobić oskarżony, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania z art. 178a § 1 k.k.?

alkohol

WROCŁAWSKI ADWOKAT SPECJALIZACJA PRAWO KARNE – SPRAWY KARNE JAZDA PO ALKOHOLU, BEZ UPRAWNIEŃ, WYPADKI DROGOWE

Popełnienie kolejny raz, w krótkim odstępie czasu, przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu powoduje, że jego sprawca podlegać będzie surowszej odpowiedzialności karnej, ustawa przewiduje bowiem, iż za jazdę pod wpływem alkoholu sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a § 1 Kodeksu karnego), jeśli jednak do przestępnego czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości dojdzie po raz kolejny, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 178a § 4 Kodeksu karnego).

Warunkiem poniesienia zaostrzonej odpowiedzialności karnej na gruncie przytoczonego przepisu jest popełnienie drugiego, takie samego, przestępstwa przez tę samą osobę w momencie, gdy uprzednia karalność za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jeszcze nie ustała. Wyższa odpowiedzialność karna, na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego, powstanie więc wobec sprawcy wówczas, gdy wcześniej popełnione przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie uległo zatarciu ani w chwili popełnienia kolejny raz przestępnego czynu, ani w dacie wyrokowania przez sąd co do drugiego przestępstwa.

Jeśli więc uprzednia karalność sprawcy, warunkująca wyższą odpowiedzialność karną, ulegnie zatarciu po przedstawieniu sprawcy zarzutów z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby zmienić kwalifikację prawną czynu i tym samym ograniczyć odpowiedzialność karną sprawcy.

Uprzednią karalność sprawcy przestępstwa z reguły sąd sprawdza z urzędu, zwracając się z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego, wiedzieć jednakże należy, iż taka informacja o karalności danej osoby ma określony termin ważności wynoszący 6 miesięcy, sąd nie będzie więc występował o uzyskanie danych z rejestru karnego częściej niż właśnie co 6 miesięcy.

Może się więc zdarzyć, iż w momencie, gdy nie upłynął jeszcze 6-cio miesięczny termin wygaśnięcia ważności danych uzyskanych na temat karalności, sąd przystąpi do wyrokowania, jednakże dane w rejestrze ulegną zmianie, tj. nastąpi zatarcie skazania za czyn, który warunkuje surowszą odpowiedzialność sprawcy za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W takim więc przypadku inicjatywę musi przejąć sam sprawca, który na bieżąco powinien kontrolować aktualność wpisów na swój temat w Krajowym Rejestrze Karnym, a jeśli zaistnieje zmiana, tj. skazanie ulegnie zatarciu, wówczas winien przedłożyć do sądu aktualny wyciąg z rejestru wraz z wnioskiem o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu z art. 178a § 4 Kodeksu karnego na art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku kary grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, gdy zaś na sprawcę za pierwsze przestępstwo została nałożona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, wówczas zatarcie nastąpi z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, zawieszenie wykonania kary może zostać orzeczone na okres od roku do trzech lat, natomiast w razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Gdy wobec sprawcy orzeczono z kolei karę bezwzględnego pozbawienia wolności, wówczas zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Pamiętać jednakże należy, iż jeżeli orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów), przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego. Jeżeli zaś sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań, a zatem jeśli sprawca popełnił kilka przestępstw, których zatarcie nastąpi później niż zatarcie skazania za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, wówczas zatarcie za to przestępstwo nie może nastąpić wcześniej jak tylko z zatarciem ostatniego przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *