15 Gru

Czy w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie warunkowo zawieszonej kary za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

adwokat prawo karne wrocław

O ile popełnienie pierwszy raz jakiegoś przestępstwa może zostać potraktowane nieco ulgowo i sprawca nie otrzyma zbyt dotkliwej kary, o tyle dopuszczenie się drugi raz tego samego przestępnego czynu już na łagodne potraktowanie nie zasługuje.

Wskazana zasada zawarta została m.in. w art. 178a Kodeksu karnego, w którym w § 1 ustawodawca dla sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zaś w § 4, dla osoby, która już wcześniej została skazana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, przepisy stanowią o karze bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5, popełnienie więc dwukrotnie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości najpewniej skończy się dla sprawcy wyrokiem bezwzględnie pozbawiającym wolności.

Pamiętać ponadto należy, iż dopuszczenie się po raz kolejny tego samego przestępstwa generować będzie nie tylko surowszą odpowiedzialność karną dla jego sprawcy, lecz może oddziaływać również na karę, która została orzeczona za pierwszy przestępny czyn, w szczególności jeżeli za pierwsze przestępstwo została orzeczona kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Zgodnie bowiem z treścią art. 75 Kodeksu karnego, który stanowi o wykonaniu kary, sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Z powyższego zatem wynika, iż nie w każdym przypadku, gdy kolejny raz zostanie popełnione przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, sąd zarządzi wykonanie kary warunkowo zawieszonej, która została orzeczona za pierwsze przestępstwo, lecz tylko wówczas, gdy za to drugie przestępstwo zostanie wobec sprawcy wymierzona kara bezwzględnego pozbawienia wolności.

Z uwagi jednakże na fakt, iż za przestępstwo ponownej jazdy pod wpływem alkoholu przepisy przewidują przede wszystkim karę bezwzględnego pozbawienia wolności to w większości przypadków dojdzie do odwieszenia warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za pierwsze przestępstwo.

Pamiętać jednakże należy, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu karnego, uregulowana została instytucja orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności, za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, jeśli więc wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, zamiast kary pozbawienia wolności zostałaby orzeczona kara grzywny lub kara ograniczenia wolności, wówczas warunkowo zawieszona kara za pierwsze przestępstwo nie będzie obligatoryjnie przez sąd odwieszona.

Zastosowanie w konkretnej sprawie instytucji orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności nie jest jednakże obligatoryjne, a zależy jedynie od uznania sądu, dlatego sprawca, który chce, aby wobec niego zastosować opisaną instytucję, musi do tego sąd przekonać, a więc musi przedstawić argumenty, poparte dowodami, które uzasadniać będą łagodniejszy wymiar kary.

Podobna sytuacja zaistnieje, gdy sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, zostanie skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wiedzieć jednakże należy, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze ponadto pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

W sytuacji więc, gdy sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego nie zostanie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, lecz na karę łagodniejszą, wówczas sąd może, a nie musi, zarządzić wykonanie uprzednio zawieszonej kary.

Przepis stanowi bowiem w tym względzie, iż sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Borowski – specjalizacja sprawy karne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *