12 Lip

Jaka kara grozi za jazdę po pijanemu oraz posiadanie narkotyków podczas kontroli policji?

adwokat prawo karne jazda po pijanemu

Najczęściej ujawnianymi podczas kontroli policyjnej przestępstwami jest jazda pod wpływem alkoholu, prowadzenie samochodu bez dokumentów oraz przekroczenie dozwolonej prędkości. Zdarza się jednak, że kontrola przeprowadzona przez policję wykaże, poza prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, także posiadanie narkotyków przez osobę zatrzymaną, w takim więc przypadku liczyć należy się, że sprawca poniesie odpowiedzialność za każde z popełnionych przestępstw, sankcja karna może więc być bardzo dotkliwa.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo, które zawarte zostało w Kodeksie karnym. Zgodnie z regulacjami w tym zakresie, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Surowszą odpowiedzialność za wskazane przestępstwo poniesie natomiast osoba, która już raz została prawomocnie skazana za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, gdyż wówczas ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ponadto, w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem po spożyciu alkoholu, sąd orzeka względem sprawcy również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju.

Czas na jaki wskazany środek karny jest orzekany również został uzależniony od tego czy dana osoba została już uprzednio zatrzymana i ukarana za jazdę pod wpływem alkoholu, i tak, w przypadku pierwszego skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości, lub kolejnego skazania, które jednak nastąpiło już po zatarciu wcześniejszej kary, sąd zakaz prowadzenia pojazdów orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeśli jednak sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, wówczas sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów wobec takiej osoby nawet dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Natomiast w przypadku, gdy przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości zostanie popełnione po raz kolejny, w warunkach za które grozi surowsza odpowiedzialność karna, a więc gdy sprawca uprzednio został już dwa razy skazany za to przestępstwo, wówczas sąd orzeka zakaz  prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, nie istnieje więc wówczas możliwość skrócenia tego zakazu, nawet jeśli wystąpią ku temu szczególne okoliczności.

W wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieją ku temu przesłanki wskazane w ustawie, a więc, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa, sprawca przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Istotne również jest, iż w takim przypadku sąd nie ma obowiązku orzec wobec sprawcy zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto, w razie skazania za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, sąd orzeka od sprawcy takiego przestępstwa świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, jeśli jednak dana osoba zastała ponownie skazana za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, wówczas kwota owego świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 10 000 złotych.

Posiadanie narkotyków usankcjonowane zostało natomiast w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, często jednakże sąd w przypadku tego przestępstwa, gdy ilość zabronionych substancji nie jest zbyt duża, wymierza karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która uwarunkowana jest od braku wcześniejszej karalności za przestępstwo umyślne.

Jeśli jednak przedmiotem tego przestępstwa jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kara przewidziana za przestępstwo posiadania narkotyków jest więc na pierwszy rzut oka bardzo surowa, pamiętać jednak należy, że ustawodawca w przypadku tego przestępstwa różnicuje sytuację sprawcy w zależności od tego jaką ilość substancji niedozwolonej przy sobie posiada.

Zgodnie bowiem z dalszymi regulacjami, w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Niestety w przepisach nie znalazła się regulacja stanowiąca kiedy mamy do czynienia z przypadkiem mniejszej wagi, w praktyce przyjmuje się jednak, że o wypadku mniejszej wagi mówimy wówczas, gdy sprawca posiada np. kilka gram marihuany, kilka tabletek ekstazy, ocena jednakże, czy w danym przypadku zachodzi przypadek mniejszej wagi zależy od wszystkich okoliczności sprawy i uznania sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *