01 Cze

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

prawo jazdy2

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest niejednokrotnie dla sprawcy przestępstwa jazdy po pijanemu bardziej dotkliwy niż wymierzona kara zasadnicza, gdyż poza brakiem możliwości prowadzenia samochodu w okresie zakazu, w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres dłuższy niż 1 rok, sprawca takiego przestępstwa będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, aby odzyskać uprawnienia.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli sprawca przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu posiada prawo jazdy kilku kategorii to sąd wcale nie musi względem niego orzec zakazu prowadzenia wszystkich rodzajów pojazdów, możliwe bowiem jest wydanie zakazu jedynie wobec określonych pojazdów.

W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, sąd zobligowany jest do orzeczenia względem sprawcy takiego przestępstwa zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Orzekając wskazany zakaz sąd zobowiązany jest również do określenia pojazdów, których zakaz prowadzenia będzie dotyczył, mogą to być bowiem wszelkie pojazdy, w takim więc wypadku sprawca przestępstwa straci uprawnienia do kierowania jakichkolwiek pojazdów, lub pojazdy określonego rodzaju, np. samochody osobowe czy autobusy.

Orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów określonego rodzaju sąd dokonuje konkretyzacji zakazu w sposób pozytywny, to jest przez wymienienie rodzajów pojazdów objętych zakazem, lub negatywny, to jest przez wyłączenie spod orzeczonego zakazu pojazdów danego rodzaju. Oznacza to, że w zakresie nieobjętym wyrokiem karnym skazany zachowuje swoje prawo do kierowania pojazdami.

Praktyka w zakresie orzekania o zakazie prowadzenia pojazdów pokazuje natomiast, że sądy zawsze ów zakaz orzekają wobec tego rodzaju pojazdu, którym przestępstwo zostało popełnione, jeśli więc sprawca prowadził pod wpływem alkoholu samochód osobowy, to zakaz prowadzenia pojazdów z całą pewnością będzie obejmował pojazdy kategorii B, jeśli natomiast przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości zostało popełnione prowadząc autobus, to należy liczyć się z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów kategorii D.

Mimo iż wydanie zakazu prowadzenia pojazdów jest w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu obligatoryjne, to sąd w zakresie orzekania o nim ma pewną swobodę, gdyż to od uznania sądu zależy jak szeroki będzie ów zakaz. Jeśli więc sprawcy przestępstwa zależy, aby zachować uprawnienie do kierowania pojazdami pozostałych kategorii, powinien przekonać sąd do tego, że orzeczenie szerokiego zakazu nie jest konieczne i że pociągać będzie za sobą dla sprawcy przestępstwa bardzo dotkliwe konsekwencje.

Decydując o zakazie prowadzenia pojazdów, sąd m.in. kierować się będzie okolicznościami w jakich doszło do popełnienia przestępstwa, a więc jaki był stopień nietrzeźwości sprawcy, czy do popełnienia przestępstwa doszło na drodze o dużym natężeniu ruchu w środku dużego miasta czy też może na drodze lokalnej, mało uczęszczanej, o jakiej porze dnia lub nocy doszło do popełnienia przestępstwa, w jakich okolicznościach doszło do jego ujawnienia, czy sprawca przestępstwa był już uprzednio karany za wykroczenie drogowe, a przede wszystkim jakie znaczenie dla sprawcy przestępstwa ma zachowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów innych kategorii, a więc czy np. prawo jazdy kategorii D jest niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny przez sprawcę.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów tylko jednej kategorii w praktyce jednakże nastręcza wiele trudności z jego respektowaniem, gdyż w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Natomiast organ do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu, a także nie może samodzielnie rozszerzać tak orzeczonego przez sąd karny zakazu na uprawnienia do kierowania pojazdami, które nie zostały objęte tym zakazem.

W takim więc przypadku, jak słusznie wskazał w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, sygn. akt: II SA/Bd 401/14: „W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać (zwrócić) kierowcy prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli kierowca taki posiadał wcześniej”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *