11 Mar

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

jazda bez prawa jazdy

O tym, że nieznajomość prawa szkodzi wie chyba każdy, jednakże obserwując z jakim dynamizmem zmieniają się poszczególne ustawy i przepisy, trudno być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami prawnymi i z łatwością jakaś nowa regulacja może umknąć, co niestety może mieć bardzo przykre konsekwencje, zwłaszcza jeśli przez niewiedzę narazimy się na odpowiedzialność karną.

Przykładem takiego nowego uregulowania, które zostało wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją przepisów Kodeku karnego, jest przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień, o którym zapewne nie wszyscy jeszcze wiedzą.

Zgodnie z brzmieniem art. 180a Kodeksu karnego, bo o nim właśnie mowa, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przytoczony przepis sankcjonuje więc zachowania tych wszystkich osób, które pomimo iż zostały pozbawione uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, nadal prowadzą samochód. Pamiętać jednak należy, iż odpowiedzialność karna na podstawie przytoczonego uregulowania powstanie tylko wówczas jeśli łącznie zaistnieją wszystkie przesłanki wskazane w powołanym przepisie, zdarzyć więc się może, że pomimo naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów, sprawca nie poniesie z tego powodu odpowiedzialności karnej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z literalnym brzmień przepisu, przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień popełnić można tylko na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Drogą publiczną, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, a więc droga krajowa, wojewódzka, powiatowa bądź gminna, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawach. Do dróg publicznych zaliczane są również ulice leżące w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Natomiast jeśli chodzi o strefę zamieszkania oraz o strefę ruchu, określenie tych obszarów z reguły nie jest trudne, gdyż wjazd i wyjazd z takiego terenu jest oznaczony specjalnym znakiem drogowym. Zgodnie zatem z powyższym, jeśli nie posiadający uprawnień do prowadzenia pojazdu prowadził samochód np. na drodze dojazdowej lub na terenie prywatnym, wówczas nie popełnia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Kolejną istotną kwestią jest, iż przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego może popełnić tylko osoba, która posiadała uprawnienia do prowadzenia pojazdu, lecz zostały one cofnięte przez właściwy w tym względzie organ, a zatem jeśli ktoś nigdy nie uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdów to nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej ze wskazanego przepisu.

Decyzję o cofnięciu uprawnień może wydać starosta, dowódca jednostki wojskowej- w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami na podstawie pozwolenia wojskowego, oraz marszałek województwa mazowieckiego. Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami wydawana jest w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego, niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy oraz orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 r., decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem będzie mogła zostać wydana również w sytuacji ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny oraz w przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi ma więc zasadnicze znaczenie, aby sprawcy przypisać winę z art. 180a Kodeksu karnego, gdyż jeśli czyn został popełniony przed wydaniem takiej decyzji, mimo iż istniały ku temu przesłanki, wówczas sprawcy nie można przypisać za ten czyn odpowiedzialności. Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień można ponadto popełnić tylko umyślnie, co oznacza, że do przypisania sprawcy winy konieczna jest jego świadomość o tym, że względem niego została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *