07 Lut

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

adwokat do sprawy karnej

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przykrą sytuację nie tylko dla pokrzywdzonego takim wypadkiem, lecz również dla jego sprawcy, zwłaszcza jeśli wypadek został spowodowany nieumyślnie, a sprawca do chwili wypadku przestrzegał porządku prawnego. W takim przypadku najkorzystniejszym dla sprawcy będzie uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, o co powinien zabiegać już na etapie postępowania przygotowawczego.

            Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Zacytowany powyżej przepis stanowi zatem, iż o warunkowe umorzenie postępowania można starać się jedynie w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego spełnia warunki wskazane w wyżej wymienionym uregulowaniu, gdyż warunkowe umorzenie postępowania, mimo iż również orzekane jest w formie wyroku, jest najmniej dotkliwą dla sprawcy karą za tego typu przestępstwo, warto więc jest się o nie ubiegać.

            O warunkowe umorzenie postępowania można starać się już na etapie postępowania przygotowawczego, jeśli jednak sprawcy nie uda się przekonać organów ścigania do wniesienia do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania zamiast aktu oskarżenia, wówczas o warunkowe umorzenie postępowania można wnioskować przed sądem.

Aby wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przyniósł oczekiwany rezultat i aby sąd się do niego przychylił, należy go właściwie uzasadnić, mając szczególnie na względzie okoliczności uzasadniające zastosowanie warunkowe umorzenie. We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy zatem szczegółowo opisać okoliczności w jakich doszło do spowodowania wypadku drogowego, z uwzględnieniem również tych faktów, które świadczą na korzyść sprawcy, a więc np. że pokrzywdzony w pewien sposób przyczynił się do zaistnienia wypadku, gdyż przekroczył dozwoloną prędkość jadąc swoim samochodem, bądź że pieszy przechodził przez jezdnię w miejscu słabo oświetlonym i nie posiadał odblasku.

Składając wniosek o warunkowe umorzenie postępowania należy wykazać również, iż warunki osobiste i dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że sprawca będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego, co można udowodnić przedkładając np. zaświadczenie od pracodawcy bądź instytucji w których sprawca działa o prawidłowym wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, bądź informację o braku uprzedniej karalności.

Wnioskując o warunkowe umorzenie postępowania można również przedstawić jakie dotkliwe konsekwencje dla sprawcy będzie miało wydanie wyroku skazującego, czyli np. zwolnienie z pracy, gdyż pracę na danym stanowisku może wykonywać jedynie osoba niekarana. Szanse na uwzględnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wzrastają również wówczas, gdy we wniosku tym sprawca przedstawi propozycję zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny w przypadku, gdy wniosek zostanie uwzględniony. Dobrze widziane jest również osobiste stawienie się sprawcy w trakcie postępowania sądowego podczas którego rozpoznawany jest wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Pojawienie się wówczas w sądzie przez sprawcę świadczy o jego szacunku dla sądu oraz o tym, że toczące się postępowanie sądowe traktuje poważnie, z czego można wysnuć wniosek, że sprawca nie popełni w przyszłości kolejnego przestępstwa, co jest niezbędne dla uwzględnienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *