01 Sty

Gdzie można popełnić przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

droga

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, sprawca będzie podlegać karze jeżeli prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, a więc w każdym miejscu w którym odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów. Ustalenie miejsca popełnienia przestępstwa jest więc bardzo istotne, gdyż jeżeli okaże się, że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości nie miało miejsca w obszarze przeznaczonym dla innych uczestników ruchu drogowego, wówczas sprawca nie popełnia przestępstwa i nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej.

            Niewątpliwie do obszarów, gdzie odbywa się ruch pojazdów, zaliczyć należy drogi publiczne, więc prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości na takiej drodze zawsze będzie przestępstwem. Drogą publiczną, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, są drogi zaliczane do kategorii: dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych oraz dróg gminnych, jeśli więc jakaś droga nie mieści się w żadnej z wyżej wymienionych kategorii, to wówczas, zgodnie ze stanowiskiem doktryny w tym zakresie, nie możemy mówić, iż droga ta jest drogą publiczną. Poza drogami publicznymi, przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, popełnić można również w strefach zamieszkania, czyli w obszarze obejmującym drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego oraz w strefach ruchu czyli na obszarze obejmującym co najmniej jedną drogę wewnętrzną. O tym czy kierujący samochód znajduje się jeszcze w obszarze strefy zamieszkania bądź strefy ruchu informują go stosowne znaki drogowe, dlatego z reguły w takich przypadkach nie ma problemu z ustaleniem miejsca popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz z ustaleniem winy sprawcy.

            Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnić można również na innych drogach oraz obszarach, niż wymienione powyżej, jeżeli tylko są ogólnodostępne i odbywa się na nich ruch pojazdów. W praktyce ustalenie czy rzeczywiście doszło do przestępstwa w takim miejscu bywa bardzo problematyczne, dlatego warto sięgnąć po dorobek orzeczniczy w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt: II KK 184/11: ”Ruchem lądowym jest nie tylko ruch na drogach publicznych i w strefach zamieszkania, ale także ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku (…). Do miejsc takich zalicza się drogi wewnętrzne (…). Nie zalicza się do nich natomiast miejsc, w których dopuszczone jest do ruchu tylko wąskie grono osób.”.

Przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu można więc dopuścić się również na drogach wewnętrznych, do których zalicza się: drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Z ruchu lądowego zostały natomiast wyłączone np. drogi, place wewnętrzne, drogi dojazdowe, podwórka, do których dostęp posiada tylko ograniczona liczba osób, a więc jazda pod wpływem alkoholu na takich terenach nie może być uznana za popełnienie przestępstwa. Jak już zostało to podkreślone powyżej, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wymaga, aby sprawca dopuścił się owego czynu w miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdów, warto więc w tym miejscu przytoczyć stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrażone w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. akt: II AKA 69/04, w którym Sąd stwierdził, iż: „Rozstrzygnięcie czy oskarżony popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 KK zależy od ustalenia, czy droga, którą jechał jest to droga polna, na której odbywa się ruch pojazdów, czy też jest to prywatna droga dojazdowa do pól uprawnych”, postępowanie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinno więc rozpocząć się od ustalenia czy sprawca faktycznie prowadził pojazd w ruchu lądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *