17 Lut

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu po pijanemu?

prawo jazdy

Mimo iż Kodeks karny przewiduje kilka rodzajów kary, jaka może zostać orzeczona względem sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, najdotkliwsza w praktyce okazuje się jednak nie sama kara, lecz środek karny, który może być razem z nią orzeczony, a mianowicie zakaz prowadzenia pojazdów. Dla osób, które z samochodu korzystają np.  w pracy lub są zawodowymi kierowcami, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na krótki czas, może być prawdziwą tragedią, dlatego pamiętać należy, iż podjęcie odpowiednich kroków może choć w części ograniczyć negatywne skutki takiego zakazu.

W przypadku prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, szczególnie gdy poziom stężenia alkoholu był znaczny, raczej nie unikniemy zabrania prawa jazdy, a w konsekwencji również orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Nie pisaną zasadą jest, którą ukształtowała praktyka, iż orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów zawsze będzie dotyczył pojazdów tego rodzaju, którym kierując, sprawca dopuścił się przestępstwa. A więc jeśli przestępstwo zostało popełnione podczas prowadzenia samochodu osobowego, wówczas z całą pewnością sprawca straci prawo jazdy kategorii B, jeśli natomiast pod wpływem alkoholu poruszał się autobusem, to musi liczyć się z utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii D. Utrata prawa jazdy na jeden rodzaj pojazdów jest w takich sytuacjach pewnym minimum, gdyż sąd zazwyczaj orzeka zakaz prowadzenia pojazdów wszelkiego rodzaju, a więc za jazdę w stanie nietrzeźwości rowerem można utracić prawo jazdy posiadane na wszystkie pojazdy, dlatego wskazany środek karny jest tak bardzo dotkliwy.

Jak zostało powyżej wskazane, zakaz prowadzenia pojazdów zostanie najpewniej orzeczony względem pojazdów tego rodzaju, którym poruszał się sprawca w chwili popełnienia przestępstwa, nie oznacza to jednakże automatycznie utraty uprawnień prowadzenia pojazdów innych kategorii. W przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości ważne jest, aby sprawca podjął odpowiednie działania mające na celu zminimalizowanie oddziaływania wskazanego środka, przez co może zachować prawo jazdy na inne kategorie samochodów. W trakcie procesu sąd będzie miarkować w jakim wymiarze czasowym oraz w jakim zakresie zakaz prowadzenia pojazdów powinien być orzeczony względem oskarżonego, dlatego bardzo ważne jest przekonanie sądu, aby zakaz obejmował tylko jeden rodzaj pojazdów.

Okolicznościami, które sąd zawsze bierze pod uwagę orzekając zakaz prowadzenia pojazdów jest: stopień nietrzeźwości- jeśli więc nie był wielki jest to okoliczność przemawiająca na korzyść oskarżonego, natężenie ruchu ulicznego podczas przestępstwa- jazda w stanie nietrzeźwości w godzinach szczytu w dużym mieście z pewnością nie poprawi sytuacji oskarżonego, jednakże jeżeli przestępstwo zostało popełnione o późnej porze, przy małym natężeniu ruchu lub w ogóle miejscu mało uczęszczanym to można już to rozpatrywać jako okoliczność łagodzącą, okoliczności w jakich doszło do ujawnienia przestępstwa- rutynowa kontrola czy podczas kolizji, korzystniejsza jest oczywiście kontrola. Ponadto, sąd będzie oceniał również postawę i warunki osobiste oskarżonego, a więc pod uwagę brana będzie np. wcześniejsza karalność za przestępstwa drogowe, dotychczasowy tryb życia i praca- dlatego jeśli posiadanie prawa jazdy, np. kategorii D, jest niezbędne oskarżonemu do wykonywania pracy i utrzymania rodziny, to należy oczywiście wskazać tę okoliczność. Korzystne dla oskarżonego również jest, że popełnione przestępstwo miało charakter incydentalny.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zostaną spełnione warunki określone w przepisach, sprawca przestępstwa drogowego może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego i wówczas sąd nie musi orzekać względem takiej osoby środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W takim przypadku sąd również będzie oceniać okoliczności i wagę popełnionego przestępstwa przez pryzmat czynników wskazanych powyżej, jednakże z uwagi, iż warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić jedynie przy przestępstwach mających nieco lżejszy charakter, bardziej realne jest uzyskanie odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów, lub przynajmniej niektórych ich kategorii, gdy sąd dojdzie do przekonania, że postępowanie należy umorzyć. W każdym jednak przypadku warto walczyć i nie pozostawać biernym w toczącym się postępowaniu, gdyż za późne przedstawienie argumentów przemawiających za złagodzeniem kary może nie przynieść oczekiwanego rezultatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *