02 Lis

Co grozi za złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

jazda po alkoholu

Nierespektowanie orzeczonego przez sąd środka karnego nigdy dobrze się nie kończy, o czym z pewnością nie jedna osoba się przekonała. Ustawodawca jest bowiem w tym zakresie bardzo restrykcyjny, co niestety powoduje, że naruszenie ustanowionego zakazu, który początkowo był obiektywnie łagodny, np. orzeczony tylko na kilka miesięcy, skutkować może bezwzględnym pozbawieniem wolności.

Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przytoczonym przepisie zostało wymienionych kilka środków karnych, których naruszenie skutkuje orzeczeniem kary bezwzględnego pozbawienia wolności, nas jednakże najbardziej interesuje fakt, że wśród nich znajduje się również zakaz prowadzenia pojazdów.

Przy przestępstwach prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w których stopień zawinienia sprawcy nie był duży, sąd z reguły orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na ok. 1 rok, jeśli jednak w okresie tego zakazu, osoba wobec której wskazany środek karny został orzeczony zostanie zatrzymana, chociażby do rutynowej kontroli, wówczas jej sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdyż naruszając zakaz popełnia kolejne przestępstwo. Naruszenie zakazu następuje przez sam fakt, że osoba, która nie mogła, pojazd jednak prowadziła, zatem jej odpowiedzialność za naruszenie zakazu nie będzie uzależniona od tego czy popełni kolejne przestępstwo bądź wykroczenie drogowe, a więc czy przekroczyła prędkość lub prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu. Istotne jednak jest, iż popełnienie przestępstwa nierespektowania orzeczonych środków karnych jest możliwe wówczas, gdy zakaz, do którego sprawca się nie stosuje, został orzeczony przez sąd prawomocnie, co wymaga ustalenia świadomości sprawcy, co do uprawomocnienia się orzeczonego zakazu.

Powyższe wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 r., sygn. akt: WA 75/02, w którym Sąd stwierdził: „Ze względu na to, że orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia (…), do przypisania oskarżonemu przestępstwa określonego w art. 244 KK, a polegającego na umyślnym niezastosowaniu się do tego zakazu, niezbędne jest przede wszystkim ustalenie, iż w chwili czynu miał on świadomość faktu uprawomocnienia się orzeczenia skazującego.”. W podobnym tonie został wydany kolejny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2004 r., sygn. akt: III KK 341/03, w którym wskazano: „Dyspozycję art. 244 KK wyczerpuje ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu, który obowiązuje od daty uprawomocnienia się wyroku, bez względu na to, czy i kiedy zrealizuje obowiązek zwrotu dokumentu i bez względu także na tok postępowania wykonawczego. Ponieważ przestępstwo z art. 244 KK może być popełnione jedynie z winy umyślnej, do jego przypisania konieczne jest ustalenie, że sprawca, nie stosując się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, miał świadomość jego prawomocności.”

Za niewykonanie orzeczonych środków karnych, ustawodawca przewidział surową karę, aż do 3 lat pozbawienia wolności, co przy pierwotnej karze, np. grzywny i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów, stanowi bardzo dużą różnicę, gdyż finalnie osoba, która zakaz naruszyła może trafić na kilka miesięcy do więzienia. W wyjątkowych jednakże okolicznościach, gdy społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary i orzeczenie środka karnego, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione. W takim więc przypadku nastąpi warunkowe umorzenie postępowania, a sąd będzie wówczas brał pod uwagę np. dotychczasowy sposób życia sprawcy i jego warunki osobiste, okoliczności w których doszło do zdarzenia, a więc czy był to incydentalny wybryk, podyktowany zaistnieniem jakichś szczególnych zdarzeń. Niestety na niekorzyść sprawcy działa fakt, iż sądy z reguły bardzo surowo traktują sprawców tego rodzaju przestępstw.

Adwokat Paweł Borowski specjalizacja prawo karne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *